Ouerbetrokkenheid

U plek as ouer en die rol wat u in die kleuterskool speel

Die eerste dag:

 • Berei u kleuter voor op die nuwe ondervinding.
 • Laat u kleuter saam met u benodighede soos ‘n tassie gaan koop en merk alles duidelik om traumatiese ondervindinge te vermy.
 • Wanneer u, u kleuter die eerste dag na die Sentrum neem, bly net ‘n paar minute, groet,  en laat alles aan die juffrou oor.  Moenie die “pyn” uitrek nie!
 • As u kleuter huil, bly kalm en stap uit.
 • Sê vir u kleuter wanneer u gaan en moenie uitglip nie, anders vertrou hulle u nie meer nie.  Moenie toestemming vra om te loop nie – die antwoord gaan dalk nee wees!
 • Sê vir haar wat u gaan doen voor u haar kom haal.  Sy voel veiliger as sy weet waar u is.
 • Vermy opmerkings soos:  “Jong, ek weet nie of sy sal bly nie”,  in haar teenwoordigheid.
 • Stuur ‘n goedkoop eetdingetjie saam, genoeg vir die hele klas of gaan pluk ‘n blommetjie vir juffrou.  Dit laat hom / haar belangrik voel en oorbrug die totsiens sê.
 • Moenie toelaat dat u kleuter u manipuleer nie – juffrou sal help om die kleuter te laat aanpas.
 • Wees altyd betyds om u kleuter te kom haal.  Wanneer al die maatjies gehaal word,  sien ‘n mens dikwels die onsekerheid in die ogies van die wat nog wag.
 • Indien die aanpassing werklik groot is,  nooi die juffrou vir tee en laat die kleuter vir haar sy / haar slaapkamer,  speelgoed en troeteldiere wys.

Gedurende die jaar:

 • Sê vir juffrou as daar egskeiding of dood in u familie is, want dit beïnvloed dikwels ‘n kleuter se gedrag.
 • Moenie elke dag breedvoerige terugvoer van die juffrou verwag nie – gedurende die afhaaltyd in die middag kan juffrou nie aan al die mammas en wagtende kleuters gelyk aandag gee nie.  Wees tevrede met ‘n goedkeurende kopknik of eenvoudige opmerking.
 • Moenie huiwer om ‘n afspraak met u kleuter se juffrou te maak in belang van die kleuter nie.  Klein dingetjies kan partykeer ‘n kleuter se wêreld in duie laat stort.
 • Probeer om sommer gou selfstandigheid aan te moedig deur die groter kleuter by die hek te groet en alleen die klas te laat binne stap.
 • Moedig ook u kleuter aan om elke middag self sy prentjies te vat asook om sy tassie te pak en die rakkie leeg te maak.  Dit leer hulle om hulle goed op te pas.
 • Maak u kleuter bewus van goeie maniere wat noodsaaklik is teenoor maat,  volwassenes asook vir inskakeling in ‘n groep.
 • Probeer om gereeld ‘ n maatjie oor te nooi – dit lewer ‘n reuse bydrae op alle gebiede van die kleuter se ontwikkeling.
 • Ouers word aangemoedig om die Sentrum se funksies en fondsinsamelingsprojekte te ondersteun.  Hierdie betrokkenheid is voordelig vir u kleuter en verseker die sukses van ons Sentrum.
 • Dis belangrik dat u besef dat die sentrum afhanklik van fondsinsamelings is,  aangesien die Sentrum selfonderhoudend is.  Dankie dat u positief daaraan gaan deelneem.

Oueraande:

 • In die eerste week nadat die skool begin het, hou ons ‘n belangrike inligtingsaand waartydens u al die betrokke persone wat met u kleuter gaan werk gaan ontmoet,  asook belangrike inligting rakende Osieteddies gaan ontvang. 
 • Gedurende die eerste oueraand, nadat u ‘n aanpassingsverslag ontvang het in Maartmaand, word kwartuur afsprake met elke ouerpaar in die klas gemaak.  Albei ouers moet dit asseblief bywoon, aangesien belangrike besluite en terugvoering aangaande u kleuter reeds hiertydens geskied.
 • Na die vorderingsverslag rakende alle vaardighede in die middel van die derde kwartaal word ‘n opvolgsgesprek gehou waartydens u slegs in hoogs uitsonderlike gevalle verskoon sal word.  Waardevolle inligting word hier aan u gegee.
 • Indien nodig sal daar onderhoude met enkele ouers gedurende die derde kwartaal gevoer word.

Beheerraad en Ouerkomitee

 • Osieteddies is 'n nie-winsgewende instansie en 'n gemeenskapsskool wat bestuur word deur 'n Direksie en die OOV. Die rade bestaan uit ouers wat tydens die Algemene Jaarvergadering deur die skool se ouers verkies word. Die ouerkomitee, bestaande uit vrywillige ouers, is verantwoordelik vir die fondsinsamelingsprojekte om sodoende die skoolfooie bekostigbaar te hou.

Fondsinsamelings:

 • Ons poog om een groot fondsinsamelingsprojek per kwartaal aan te pak.
 • Ons besef daar is nooit regtig ‘n “goeie” tyd of “beste” tyd vir fondsinsamelings nie.  Ongelukkig is dit ‘n realiteit by alle skole, anders klop die begrotings nie.
 • Van ons grootste uitgawes is om die speelgoed en terreine in orde te hou. U kan uself indink dat die speelgoed nie regtig lank kan hou met soveel kinders wat daarmee speel nie.
 • Alle ander behoeftes soos tissues, toiletpapier, skoonmaakmiddels, skryfbehoeftes en kunsapparaat word aangekoop. Ouers se R900 Registrasiefooie is uiteraard nie genoeg om hierdie artikels te dek nie, maar ons bly steeds net die beste vir die kinders lewer. Ons vra ook nie meer addisionele bydraes soos in die verlede vir kunsitems nie, want ons het besef dit is ‘n addisionele uitgawe waarmee ons u nie wil belas nie.
Fooie

Kontak ons vir opgedateerde fooie per maand.

 • Fooie is betaalbaar voor of op die 5de van elke maand. Geen terugbetalings vir afwesigheid word onderneem nie.  Indien u voor die laaste dag van die maand betaal, kwalifiseer u vir ‘n 5% korting!
 • Geen nuwe skoolkwartaal kan begin word indien daar nie reëlings getref is ten opsigte van agterstallige skoolgeld nie.
 • Kennisgewing van twee maande word vereis. November word NIE as ‘n kennismaand gesien nie.  Ouers / voogde sal verantwoordelik gehou word vir die rekening tot en met die ontvangs van ‘n geskrewe kennisgewing vir kansellasie van ooreenkoms.
 • Inskrywings- / Registrasiefooi: R900 is jaarliks betaalbaar
 • Rekeningstate word per gesin uitgegee en word maandeliks aan ouers gestuur.
 • Indien rekening vir langer as 60dae uitstaande is, sal die rekening oorhandig word, indien daar nie vooraf reëlings getref is met die bestuur nie.
 • Alle uitstaande fooie is onderhewig aan invorderingskommissie wat prokureurs / kliënt fooie en opsporingsfooie insluit (indien van toepassing).
 • Hierdie fooi is betaalbaar deur die kliënt en is nie terugbetaalbaar nie
 • Maandelikse rente van 1.5% sal gehef word op uitstaande rekeninge wat meer as 60 dae uitstaande is.
 • Skoolgeld word jaarliks hersien en is betaalbaar oor elf maande, nl. Januarie tot November.
 • Meer inligting oor finansies is beskikbaar jaarliks in ‘n skrywe aan ouers oor ons finansies.
 • Daar word gebruik gemaak van D6 School Communicator waardeur al ons kommunikasie plaasvind.
 • Let asseblief op na die volgende reëling:  Ons wil kontant en tjekinbetalings tot die minimum beperk, juis vir veiligheidsdoeleindes en om ons bankkostes tot op die been te rantsoeneer. 
 • Elektroniese Oordrag (EFT):  Laat asseblief ten minste 5 dae toe vir die oordrag om op ons bankstate te reflekteer.  Gebruik u kleuter se naam en van as verwysing.
 • Onbetaalde Tjeks sal beboet word teen R350,00 per tjek en u persoonlike tjeks sal daarna nie aanvaarbaar wees nie.  In so ‘n geval sal betaling slegs in kontant aanvaar word

Die skool se bankbesonderhede:

Rekeningnaam:  Osieteddies Kleinkindontwikkelingsentrum

Rekeningnommer: 623 7504 2688

Rekeningtipe: Tjekrekening

FNB – Platinum Park

Takkode: 260 226

Verwysing: Rekeningnommer, Kleuter naam en van

Snoepie – gelde

Woensdae is ons Snoepie-dae.  U kan dit vir die maand, of selfs kwartaal / jaar vooruitbetaal. 

Kwartaal – fooi

Elke Vrydag doen ons Bak-en-brou wat gewoonlik met die tema van die week verband hou.  Die kleuters word geleer om met ’n mes te smeer, ’n resep te volg en om netjies en skoon met kos te werk.

In plaas daarvan dat u elke Donderdag moet rondskarrel om al die bestanddele by die skool te kry en ons sukkel om alles in die kort tydjie voor te berei, het ons dit goed gedink om eerder ’n kwartaallikse fooi  in te stel.  Daarmee kan alle bestanddele soos benodig, aangekoop word.  Elke kleuter het dus wat hy nodig het!

Ons gaan gemiddeld een keer per kwartaal (soms meer) op 'n uitstappie en ontvang ook kwartaalliks 'n besoek van een of ander instansie, beroep of stokperdjie bv. Fansa, dieretuin of Kinderplaas. Sodanige besoek sluit aan by die tema wat ons behandel en is van opvoedkundige aard. Alle uitstappie gelde is ingesluit by die kwartaalgelde.

Playball skep ‘n gestruktureerde omgewing waar kleuters blootgestel word aan ‘n verskeidenheid sport– en bewegingsvaardighede.

Stimulus Maksima gaan aan ons kleuters deur middel van die nuutste tegnologie die maksimum geleentheid bied om hul potensiaal voluit te ontwikkel... nie net wat vaardigheid betref nie, maar veral om die individu emosioneel toe te rus vir die toekoms.

Kliek hier om die volledige Finansiële uiteensetting af te laai

Kliek hier om ‘n “Ek gee kennis”-vorm af te laai

Dissipline

ALGEMENE NORME EN STANDAARDE

Die woord dissipline asook die woord “dissipel” kom van die Latynse woord discere wat “om te leer” beteken.

Dissipline beteken dus eintlik om te leer, op te lei, of af te rig.  Dit behels die vorming van die kind se karakter in sy totaliteit deur goeie gedrag aan te moedig en onaanvaarbare gedrag reg te stel. 

Dissipline is 'n integrale deel van die onderwyssituasie en opvoeding kan nie daarsonder plaasvind nie. Dit kan beskryf word as die gesindheid van die individu en die gemeenskap waardeur hule vrywillig sekere perke aan hulle persoonlike vryheid en die vryheid van die gemeenskap aanvaar. Dit sluit ook in die aanvaarding van die gesag wat oor hulle gestel word om die milieu waarin hulle hulself bevind (in hierdie geval die skoolmilieu) ordelik en doeltreffend te bestuur. Die leerder moet volle verantwoordelikheid aanvaar vir sy/haar gedrag en vordering.

Soos ‘n goeie tuinier sy plante kunsmis en water gee, die grond om die plant gereeld losspit sodat die wortels genoeg suurstof kry, die natuurlike groei van lote terugsnoei, sodat die plant op sy mooiste kan blom en vrug dra, so is dissipline daarop gerig om die kind ten beste vir die lewe voor te berei.  Om te dissiplineer, beteken om op te voed.

Vennootskap:

Dit is belangrik om heel eerste erkenning te gee aan die vennootskap wat bestaan tussen onderwysers, ouers en leerders. Die rol van die ouers en hulle verantwoordelikheid in hulle kinders se opvoeding is 'n baie belangrike faktor as ons goeie dissipline in ons skool wil hê. Ouerbetrokkenheid is dus 'n faktor wat groot prioriteit moet geniet en gedurig aangemoedig moet word. Dit is dus belangrik dat die ouers by inskrywing 'n volledige stel reëls ontvang en hulle skriftelik daarby neerlê. Ouers moet alle skrywes van die skool lees en alle afskeurstrokies teken voordat dit na die skool teruggestuur word.

Christelike lewensbeginsels

Spreuke 1:2-4  Die doel van dissipline is:  “om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat.  So sal hulle ‘n behoorlike opvoeding ontvang en ‘n sin vir regverdigheid, reg en billikheid leer.”

Dissipline moet daarop gerig wees om die hart van die kind te verander – nie om van hom / haar iets te maak wat hy/sy nie is nie of kan wees nie, maar om hom ‘n waardestelsel te leer, om hom wysheid te leer.

Spreuke 22:6  “Gee leiding aan ‘n jong mens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie.”

Dit impliseer dat ons grense moet stel wat realisties en duidelik is.

Die digter D.J. Opperman sê tereg:  “Ons stry om gister heel te maak, ons more lê onbewaak.”

Christelike norms geld in alle gevalle waar gedrag ter sprake is en daarom moet die uitgangspunt van alle gedrag goeie maniere, respek vir ander en selfrespek wees. Net soos daar van die leerders verwag word om te alle tye respek teenoor hulle maats en die personeel te betoon, so word daar ook van die onderwyser verwag om leerders met respek te behandel deur nooit kwetsende opmerkings teenoor hulle te maak nie en altyd in billikheid teenoor hulle op te tree.

Geen volwassene kan ‘n kind se “maat” wees nie (‘n oppervlakkige en onwaardige strewe om by ‘n kind populêr te wees).  Hy kan in elk geval nie met die kind se maats meeding nie.

Leerders, ouers en personeel se gedrag moet nooit skade doen aan die skool se beeld nie. Trouens, die gedrag van genoemde partye moet bou aan die beeld van die skool as 'n inrigting wat gegrondves is op Christelike lewensbeginsels, wat streef na akademiese uitnemendheid en waar elke leerling die geleentheid gegun word om deur verantwoordelike volwasse leiding te groei en te ontwikkel tot volwassenes wat hulself kan handhaaf en 'n bydrae kan lewer in die samelewing. Klem moet dus gelê word op selfdissipline en positiewe eienskappe soos eerlikheid, stiptelikheid, selfwerksaamheid, getrouheid en netheid.

Waar straf toegepas word, word dit gedoen om die kind daarop te wys dat sy gedrag onaanvaarbaar is en dat dit reggestel moet word.

By Osieteddies:

 • Kleuters word deur positiewe aanmoediging en beklemtoning van die korrekte,  tot sosiaal aanvaarbare gedrag gelei.
 • Lyfstraf word nie as ‘n aanvaarbare wyse beskou om onaanvaarbare gedrag by jong kleuters te hanteer nie.  Kleuters sal,  onder geen omstandighede,  by die Sentrum lyfstraf ontvang nie.
 • Indien gedragsprobleme wel voorkom,  sal sulke probleme met die ouers bespreek word om ‘n oplossing te vind,  om die kind te motiveer om op ‘n aanvaarbare wyse op te tree.